Algemene voorwaarden

Praktijk Monique Alderlieste hierna te lezen als PMA.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PMA en een cliënt waarop PMA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen PMA
PMA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat  moment bekende stand der wetenschap. PMA  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk wijzigen of annuleren minimaal 48 uur vóór de afspraak. Bij wijziging of annuleren minder dan 48 uur en tot 24 uur vóór de afspraak mag PMA 50% van het tarief voor de geplande behandeling in rekening brengen. Bij het níet verschijnen in de praktijk of te laat annuleren mag PMA 100% van het tarief voor de geplande behandeling in rekening brengen.

Het te betalen tarief voor het niet verschijnen of te laat annuleren mag ook gebruikt worden voor aanschaf van producten. Dit is een extra service.

 Annuleren van afspraken kan via WhatsApp, sms, mail of telefonisch en niet in het weekend! (uitzonderingen daargelaten)

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in PMA komt mag PMA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in PMA aan te komen kan PMA de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. PMA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.(uitzonderingen daargelaten)

4. Betaling
PMA vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar praktijk en/of vermeld de standaard prijzen van de behandelingen en producten in PMA mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten direct te te voldoen, contant of via zakelijke tikkie.

Indien betaling achterwege blijft geef ik dit uit handen en zijn de kosten voor de cliënt.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet PMA vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PMA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk systeem. PMA  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens: PMA  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6 . Geheimhouding
PMA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PMA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
PMA  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PMA  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
PMA geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie na aankoop op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door PMA  geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals mondeling en/of beschreven in de adviesfolder, niet heeft  opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij PMA  gekocht product, geldt géén geld terug garantie maar kan deze geruild worden voor een ander product van PMA doch binnen een week (7 dagen) na aankoop.

9. Beschadiging & diefstal
PMA  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PMA meldt diefstal direct  bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PMA. PMA moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PMA  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PMA en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.