© 2019 Monique Alderlieste Praktijk voor Huid- en Lichaamsbehandeling

Algemene Voorwaarden Praktijk Monique Alderlieste (PMA)     16 mei 2018

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PMA en een cliënt waarop PMA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen PMA

PMA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat  moment bekende stand der wetenschap. PMA  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PMA melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PMA 100% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch en niet in het weekend! (uitzonderingen daargelaten)

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in PMA komt mag PMA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in PMA aan te komen kan PMA de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. PMA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.(uitzonderingen daargelaten)

                                                                                                                                                                                                    

4. Betaling

PMA vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar praktijk en/of vermeld de standaard prijzen van de behandelingen en producten in PMA mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet PMA vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PMA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk systeem. PMA  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens: PMA  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

PMA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PMA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

                                                     

7. Aansprakelijkheid

PMA  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PMA  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Garantie

PMA geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie na aankoop op de producten. Deze garantie vervalt indien:


Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij PMA  gekocht product, geldt géén geld terug garantie maar kan deze geruild worden voor een ander product van PMA doch binnen een week (7 dagen) na aankoop.


9. Beschadiging & diefstal

PMA  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PMA meldt diefstal direct  bij de politie.


10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PMA. PMA moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PMA  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien PMA en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

                                                                                                                                                                                                                         11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in PMA  behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PMA het recht de cliënt de toegang tot PMA te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen PMA en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PMA is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op internet plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht, en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van PMA. PMA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

PMA  betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. PMA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op internet. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

PMA bevat eventueel links naar andere sites. PMA is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.


13. Algemene voorwaarden webshop PMA.

Voor deze voorwaarden verwijzen wij naar de website van Babor